Værdier og målsætninger

Vi vil arbejde ud fra disse værdier; humor, selvbestemmelsesret, tryghed, udvikling, respekt og faglighed.

  • Humor kan være med til at nedtrappe konflikter og dermed vende situationen til noget positivt. Vi vil bruge humoren som et pædagogisk redskab til at skabe kontakt og fællesskab.
  • Selvbestemmelsesret: Vi vil være vejledende, så beboerne har muligheden for selv at træffe et valg. De skal inddrages så meget som muligt i skabelsen af egen tilværelse.
  • Tryghed skal være gældende for beboerne samt personalet. De unge skal føle sig velkomne og mærke, at personalet er der for dem.
  • Udvikling skal opnås ved at arbejde med den tætte relation og derved hjælpe de unge med at finde deres identitet, blandt andet via en positiv kommunikation.
  • Respekten skal være gensidig, så der dannes en tryg ramme omkring de unge og om stedet.
  • Faglighed: Med uddannet personale og den rette indstilling udvider vi horisonten med ny viden gennem efteruddannelser/kurser samt via eksterne konsulenter.

Formålet med et ophold på Bostedet Viljen er at gøre det enkelte individ i stand til bedre at kunne vende tilbage til en funktionel verden. For at dette kan lykkes, vil vi arbejde på, at den enkelte bliver stoffri ud fra egen motivation og vilje. 

Derudover vil vi arbejde på, at den enkeltes kompetencer forbedres.

Faglige tilgange

Bostedet Viljen vil arbejde ud fra et positivt ressourceorienteret grundsyn. Socialpædagogik er viden om og arbejdet med mennesker. Vi tror på, at alle kan udvikle sig i en positiv retning, hvis de får den rette støtte og ved så tidligt som muligt at klarlægge og styrke det enkelte unge menneskes ressourcer. Vi tager blandt andet udgangspunkt i de gode historier og arbejder videre med dem.

Vi vil skabe de bedst mulige udviklingsforhold for den enkelte ved at bygge pædagogikken op omkring den tætte relation for derigennem at skabe et tillidsforhold. Vi mener dermed, at bostedet bliver et trygt og rart sted at være for de unge – med en struktureret hverdag med faste programmer og faste rammer.

Der vil være fokus på de unges behandling, social træning, ADL, krop og bevægelse, kost, søvnmønstre, adfærd, uddannelse, fritidsaktiviteter, relationsdannelse, samfund og regler. En anerkendende tilgang hjælper de unge med rusmiddelproblemer til at blive stoffrie.

En indsats med fokus på den anerkendende tilgang som metode kan hjælpe de unge. Vi tager udgangspunkt i de unges ønsker, drømme, evner og ressourcer og støtter dem i at sætte sig mål – og nå dem.